Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola

A Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola elsődleges feladatának tekinti, hogy  a nevelésünkre bízott gyermekek személyisége harmonikusan  fejlődjön és olyan tudás birtokába jussanak, amely tartósan és megalapozottan segíti beilleszkedésüket a világba, hogy ott  jól érezhessék magukat. Tudjanak szóba állni másokkal, kifejezni magukat, s mindenben találják meg helyüket. Ezért az oktatás nem teljesítmény centrikus, - ami nem jelenti, hogy az elsajátítandó tananyag tekintetében engedményeket tenne, vagy nem követelné meg a megfelelő tudásszintet, hiszen iskolánk oktatási célja továbbra is a középiskolai tanulmányokra való alapos felkészítés - hanem a gyermekek teljes személyiségének fejlődése a fő értékmérő.
Hazánk Európai Uniós tagsága is megkívánja a magas szintű idegen nyelvtudás  birtokában lévő polgárokat.
A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven /célnyelven/ nálunk angol nyelven folyik. Alsó tagozaton a célnyelvi tanítás rajz, technika és környezetismeret tantárgyak esetén angol nyelven valósul meg. A felső tagozaton a környezetismeret helyébe a természetismeret lép, majd ez biológia, vagy földrajz tantárgyakban folytatódik. A technika és a rajz változatlan marad.
Célunk, hogy az anyanyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlesztjük. A tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve majdani szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
Anyanyelvünk megtanulása minden magyar tanuló számára a legfontosabb iskolai feladat. Az értelmes, szabatosan fogalmazott beszéd, gondolataink szóbeli és írásbeli kifejezése, az olvasás és szövegértés, az íráshasználat, a nyelvhelyesség, a nyelvtan a legalapvetőbb műveltségi területet jelentik. Íróink és költőink életének munkásságának megismerése a magyarság kultúrájának örök értéke marad.
Korunk kiemelkedő fontosságú ismerethordozója a számítógép. Az informatika oktatás ma már alaptantárggyá  vált, mert az információ feldolgozása és továbbtanítása olyan világméretű esemény, amelyből a XXI. századra felkészítő iskola sem vonhatja ki magát. E kihívásnak kívánunk megfelelni, amikor az informatikát is tanítjuk. Megteremtettük az internetre kapcsolódás feltételeit is.
A 2008/2009-es tanév igei gondolata: " ...akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik... " (Róm.8,28)
Az új tanévet 242 tanuló és 21 pedagógus kezdte el. Az iskolánk felekezeti összetétele 169 fő római katolikus, 51 fő református, 12 fő evangélikus, 4 fő baptista, 6 fő görög katolikus.
Iskolánkról részletes tájékoztatást kaphat minden érdeklődő a www.remenysegiskola.hu honlapon.

Megköszönve a híveknek, szülőknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át idén is az iskola javára ajánlották fel és tájékoztatásul közöljük, hogy 2009-ben 1 753 188,- Ft került ily módon a számlánkra. Ezt az összeget az iskolai oktatás színvonalának folyamatos emelésére, javítására fordítjuk.

Az utolsó frissítés ideje: 2021. March 01